Thomas Glover '18 jukes out Taft's Gianni D'Arienzo '16.