Photo Gallery: Senior Ring Ceramony

ring ceremony